Stanovy

Článek 1.

Název

 • Název spolku zní „Asociace malířek a malířů kraslic České republiky, z.s.“

Článek 2.

Vymezení a účel

 • Asociace malířek a malířů kraslic České republiky, z.s. (dále jen AMMK) je zapsaným spolkem ve smyslu § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. AMMK je neziskovou organizací sdružující fyzické osoby na základě demokracie a dobrovolnosti, nezávislé na politických stranách a hnutích. Účelem AMMK je sdružovat malířky a malíře kraslic a jejich příznivce, chránit a udržovat tradiční způsoby této tvorby a vychovávat mladé tvůrce, aby tato  měla své pokračovatele i v budoucnu. Ke splnění tohoto cíle pořádat výstavy, vydávat propagační tiskoviny, seznamovat veřejnost s nutností zachování této ojedinělé součásti národní tradice.
 • Ve své činnosti bude AMMK spolupracovat s národopisnými muzei  a městskými knihovnami, případně s dalšími neziskovými organizacemi a s orgány veřejné správy. AMMK bude hájit zájmy svých členů v oblasti jejich tvorby a podílet se na jejich vzdělávání.
 • AMMK bude své poslání naplňovat podle těchto zásad:
  • otevřenost vůči všem svým příznivcům a orgánům veřejné správy
  • plné informovanosti všech svých členů
  • nezískávání výhod na úkor jiného

Článek 3

Působnost a sídlo

 • Sídlo AMMK je v Libotenicích č.p. 40, pošta Litoměřice 41201, kraj Ústí n/L
 • Působnost AMMK se vztahuje na celé území České republiky

Článek 4

Členství

 • Členem AMMK se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.
 • Podmínkou pro vznik členství v AMMK je
  • písemná přihláška zájemce o členství doručená výboru AMMK
  • písemné přijetí člena statutárním orgánem
 • Členství v AMMK zaniká:
  • písemným oznámením člena o vystoupení z AMMK doručené výboru AMMK,
  • rozhodnutím  členské schůze o vyloučení člena při zvlášť hrubém poškození AMMK nebo jiného člena anebo při porušení těchto stanov členem,
  • smrtí člena,
  • rozhodnutím výboru o zániku členství z důvodu neplacení členského příspěvku za dobu 3 (tří) let po sobě jdoucích.
 • Členové AMMK mají právo:
  • podílet se na činnosti AMMK,
  • svobodně vyjádřit své názory a stanovisko k AMMK,
  • vyvíjet vlastní činnost bez zásahu ze strany AMMK,
  • být alespoň jedenkrát za rok informován Zpravodajem o činnosti AMMK,
  • navrhovat zástupce do orgánů AMMK,
  • vystoupit stanoveným způsobem z AMMK.
 • Členové  AMMK mají  povinnost:
  • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy AMMK,
  • platit roční členské příspěvky v minimální výši stanovené členskou schůzí.

Článek 5

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem AMMK je členská schůze AMMK.
 • Členské schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové AMMK.
 • Zasedání členské schůze svolává předseda AMMK nejméně jedenkrát za 5 let. Předseda je povinen svolat členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů. Členská chůze se svolává alespoň tři týdny před jejím konáním písemnou pozvánkou, zaslanou jednotlivým členům.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční  většinou přítomných členů.
 • Připouští se rozhodování členské schůze mimo zasedání v písemné formě. Rozhodnutí se přijímá tak, že každý člen obdrží písemný návrh rozhodnutí (osobně nebo poštou) a v předem určené lhůtě o návrhu hlasuje. Svůj hlas vyjádří písemně a v uvedené lhůtě jej doručí na adresu sídla AMMK. Pokud se člen v uvedené lhůtě k návrhu nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud se písemně vyjádří nadpoloviční většina všech členů a pro návrh hlasuje nadpoloviční většina členů, kteří písemně vyjádřili svůj hlas.
 • Ve výhradní kompetenci  členské schůze je:
  • rozhodnutí o zániku AMMK,
  • rozhodnutí o změně stanov,
  • volba členů výboru a jejich náhradníků (zpravidla 5)
  • volba členů kontrolní komise a jejich náhradníků (zpravidla 3)
  • schválení minimální výše členského příspěvku
 • Členská schůze přijímá usnesení závazná pro činnost všech orgánů AMMK, schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní komise.

Článek 6

Výbor AMMK a statutární orgán AMMK

 • Výbor AMMK je výkonným orgánem členské schůze, který řídí činnost v době mezi členskými schůzemi.
 • Výbor AMMK má 5 členů. Funkční období je pětileté. Funkční období náhradníků končí nejpozději dnem, kdy mělo skončit funkční období člena výboru, za nějž je náhradník ustanoven.
 • Předsedu výboru a místopředsedu výboru volí členská schůze z členů výboru. Skončí-li mandát předsedy nebo místopředsedy výboru zvoleného členskou schůzí, zvolí předsedu nebo místopředsedu výbor AMMK ze svých členů. Předseda výboru je současně předsedou AMMK a místopředseda výboru je současně místopředsedou AMMK.
 • Mandát člena výboru vzniká dnem zvolení a zaniká odstoupením člena výboru, odvoláním člena výboru členskou schůzí nebo okamžikem zvolení nového člena výboru. Výbor AMMK je doplňován rozhodnutím výboru z náhradníků zvolených členskou schůzí.
 • Statutárním orgánem AMMK je výbor AMMK. AMMK zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda. Zastupování AMMK se uskutečňuje tak, že zástupce připojí k natištěnému nebo napsanému názvu spolku svůj podpis a označení své funkce.
 • Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů; v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy a není-li tento přítomen, pak hlas místopředsedy.

Článek 7

Kontrolní komise AMMK

 • Kontrolní komise má 3 členy.
 • Členy kontrolní komise volí členská schůze. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté. O rozhodování kontrolní komise, zániku mandátu člena kontrolní komise, doplnění kontrolní komise náhradníkem a délce funkčního období náhradníka platí obdobné ustanovení o členství ve výboru AMMK.
 • Předsedu a místopředsedu volí kontrolní komise ze svých členů. Předseda odpovídá za činnost komise a je oprávněn jednat jejím jménem. Schůzi kontrolní komise svolává její předseda minimálně jednou za rok.
 • Kontrolní komise kontroluje hospodaření a činnost AMMK. Povinností předsedy kontrolní  komise je informovat výbor AMMK o zjištěných závadách.
 • Předseda a místopředseda kontrolní komise se může zúčastnit jednání výboru AMMK s hlasem poradním.

Článek 8

Majetek a hospodaření

 • Majetek, který nabude AMMK jako spolek, je ve vlastnictví AMMK. O disponování s tímto majetkem rozhoduje výbor AMMK.
 • Majetek členů zůstává vstupem do AMMK nedotčen. Členové AMMK jsou v oblasti majetkových vztahů zcela nezávislí. Členové AMMK neodpovídají za závazky AMMK a AMMK neodpovídá za závazky svých členů.
 • V případě zániku členství v AMMK nevzniká dotčené osobě jakékoliv právo na dělení stávajícího majetku (vypořádací podíl) AMMK, ani právo na vrácení prostředků vložených do AMMK  během jejího členství.
 • AMMK hospodaří s prostředky, které získala z členských příspěvků, z vlastní činnosti, z dotací, z darů, z výnosů majetku a z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a stanovám AMMK.

Článek 9

Obecná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí v Libotenicích dne 30.5.2015.

 

Olga Hovorková                                                                Drahomíra Škodová

Předseda AMMK                                                              Místopředseda AMMK